നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

അനുദിനപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ഈശോയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ദിവ്യകാരുണ്യപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ആദ്യകുര്‍ബാന സ്വീകരണം, കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കം, പരിശുദ്ധ മാതാവിനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, വി. യൗസേപ്പിനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ലുത്തിനിയകള്‍ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഗാനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം.

Author: ഫാ. അലക്സ് കിഴക്കേക്കടവിൽ കപ്പൂച്ചിൻ

അനുദിനപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ഈശോയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ദിവ്യകാരുണ്യപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, പരിശുദ്ധാത്മാ...

Rs 140.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 384

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active