പറയാതിരുന്നത്

പറയാതിരുന്നത്

അസാധാരണമായ കരുണയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.ശാപത്തിന്റെ നിഴൽ വീണവർക്ക് പോലും മുക്തിയിലേക്ക് നടന്നടുക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കും.

Author: ഫാ. ജോസഫ് കുമ്പുക്കൽ

അസാധാരണമായ കരുണയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.ശാപത്തിന്റെ നിഴൽ വീണവർക്ക് പോലും മുക്തിയിലേക്ക് നടന്നടുക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹ...

Rs 140.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-945511-5-7

Pages: 136

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active