അയനം

അയനം

പെസഹാ രഹസ്യത്തിന്റെ അക്ഷയഖനിയിലേക്കു മാടി വിളിക്കുന്ന കൃതി. മരുഭൂമിയിലെ  പരീക്ഷ മുതല്‍ കാല്‍വരിയുടെ ഉച്ചിയും പിന്നിട്ട് ഉത്ഥാനലോകം വരെ ഇതു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. 

Author: ജോയി ചെഞ്ചേരില്‍ എം. സി. ബി. എസ്.

പെസഹാ രഹസ്യത്തിന്റെ അക്ഷയഖനിയിലേക്കു മാടി വിളിക്കുന്ന കൃതി. മരുഭൂമിയിലെ  പരീക്ഷ മുതല്‍ കാല്‍വരിയുടെ ഉച്ച...

Rs 100.00

+
-

Info

Isbn: 9789383341-06-1

Pages: 133

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active