നോമ്പുകാലധ്യാനങ്ങള്‍

നോമ്പുകാലധ്യാനങ്ങള്‍

വേദസഭാപാരംഗതനായ വി. തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ ആത്മീയചിന്തകളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ധ്യാനസമാഹാരം. 

Author: വി. തോമസ് അക്വീനാസ്

വേദസഭാപാരംഗതനായ വി. തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ ആത്മീയചിന്തകളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ധ്യാനസമാഹാരം. 

Rs 100.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 98

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active