പാഷന്‍ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്

പാഷന്‍ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്

ഈശോയുടെ ജീവിതം, അവിടുത്തെ പീഡാസഹനം, മരണം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള നിരന്തരമായ അനുധ്യാനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി.

Author: തോമസ് അക്കെമ്പിസ്

ഈശോയുടെ ജീവിതം, അവിടുത്തെ പീഡാസഹനം, മരണം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള നിരന്തരമായ അനുധ്യാനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി.

Rs 140.00

+
-

Info

Isbn: 978-97-88189-45-9

Pages: 176

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active