സഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സഹിക്കുന്ന മര്‍ത്യന്‍

സഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സഹിക്കുന്ന മര്‍ത്യന്‍

ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശ്രമം. 

Author: ലെയണാര്‍ഡോ ബോഫ്

ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനു...

Rs 250.00

+
-

Info

Isbn: 93-83341-33-7

Pages: 272

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active