യാഗം ആത്മദാനത്തിന്റെ ബലിക്കല്ലില്‍

യാഗം ആത്മദാനത്തിന്റെ ബലിക്കല്ലില്‍

ആത്മാനുതാപത്തിന്റെ 50 നാളുകളില്‍ വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്ന ചെറുകുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. നമ്മള്‍ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്ന ഗുരുവിന്റെ സ്‌നേഹശാഠ്യത്തിന്റെ മറുപടി കണ്ടെത്തല്‍കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ വായന. 

Author: ഫാ. ജീവന്‍ കദളിക്കാട്ടില്‍

ആത്മാനുതാപത്തിന്റെ 50 നാളുകളില്‍ വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ഉപകരിക്കുന്ന ചെറുകുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം....

Rs 110.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-944047-9-8

Pages: 107

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active