യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം

യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവം

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന പീഡാനുഭവചരിതമാണ് ഈ കൃതി. ദൈവവചനം കൂടുതല്‍ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനും ക്രിസ്തുവിലേക്കും അവിടുത്തെ സഭയിലേക്കും നമ്മെ വലിച്ചടുപ്പിക്കാനും ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കും. 

Author: ആന്‍ കാതറിന്‍ എമ്മെറിക്ക്

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന പീഡാനുഭവചരിതമാണ് ഈ കൃതി. ദൈവവചനം കൂടുതല്‍ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനും ക്രി...

Rs 260.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 375

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active