യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനവും കുരിശിലെ ഏഴു മൊഴികളും

യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനവും കുരിശിലെ ഏഴു മൊഴികളും

നോമ്പുകാലം നമ്മെ ഉണര്‍ത്താനും മയക്കത്തില്‍നിന്നും കുലുക്കിവിളിക്കാനും ചലനശേഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനുമുള്ള കാലമാണ്. യേശുവിന്റെ പീഡാസഹനവഴികളിലേക്ക് ഒരു ധ്യാനസഞ്ചാരം. 

Author: വി. അല്‍ഫോന്‍സ് ലിഗോരി

നോമ്പുകാലം നമ്മെ ഉണര്‍ത്താനും മയക്കത്തില്‍നിന്നും കുലുക്കിവിളിക്കാനും ചലനശേഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും...

Rs 60.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 60

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active