കണ്ണുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ഹൃദയം ജ്വലിക്കാന്‍

കണ്ണുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ഹൃദയം ജ്വലിക്കാന്‍

വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ വിമോചനത്തിന്റെയും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വിലയിരുത്തുകയും കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ആരാധനാവര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വചനപ്രഘോഷണങ്ങള്‍ ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

Author: ഗുസ്താവോ ഗുട്ടിയേരസ്

വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ വിമോചനത്തിന്റെയും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വിലയിരുത്തുകയും കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിക...

Rs 340.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 400

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active