ദൈവനാദം

ദൈവനാദം

പ്രഘോഷണഗ്രന്ഥത്തിലെ വി. മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനാധിഷ്ഠിതമായ പ്രസംഗങ്ങള്‍. വിഷയചിന്ത, വ്യാഖ്യാനചിന്ത, ജീവിതചിന്ത എന്നീ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. 

Author: ഡോ. ജോസഫ് തടത്തില്‍

പ്രഘോഷണഗ്രന്ഥത്തിലെ വി. മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനാധിഷ്ഠിതമായ പ്രസംഗങ്ങള്‍. വിഷയചിന്ത, വ്യാഖ്യാ...

Rs 110.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-83341-32-0

Pages: 152

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active