അഗ്നിപീഠം

അഗ്നിപീഠം

അഗ്നിപീഠമായ ബലിപീഠശുശ്രൂഷയുടെ നാള്‍വഴിയില്‍ പാദങ്ങള്‍ക്കു വിളക്കും വഴികളില്‍ പ്രകാശവുമായ ചിന്തകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. 

Author: മാര്‍ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി

അഗ്നിപീഠമായ ബലിപീഠശുശ്രൂഷയുടെ നാള്‍വഴിയില്‍ പാദങ്ങള്‍ക്കു വിളക്കും വഴികളില്‍ പ്രകാശവുമായ ചിന്തകളാണ് ഈ...

Rs 280.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-83341-53-5

Pages: 356

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active