ആടുകളുടെ ചൂരുള്ള ഇടയന്‍

ആടുകളുടെ ചൂരുള്ള ഇടയന്‍

സഭയുടെ പൊതുവേയുള്ള ഇടയസങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ വാക്കുകള്‍. ഇടയന്റെ അടുത്തേക്ക് ആടുകള്‍ ചെല്ലണമെന്നല്ല, ഇടയന്‍ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന പാപ്പായുടെ, ആടുകളുടെ ചൂരും ചൂടും ഉള്ള വലിയ ഇടയന്റെ സ്വരമാണ് ഈ കൃതി.

Author: പരിഭാഷ : ടോണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

സഭയുടെ പൊതുവേയുള്ള ഇടയസങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പായുടെ വാക്കുകള്‍. ഇടയന്റെ അടുത്തേക്ക് ആടുകള്...

Rs 140.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89458-86-7

Pages: 160

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active