കാനായിലെ കല്‍ഭരണികള്‍

കാനായിലെ കല്‍ഭരണികള്‍

സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും സഭാപഠനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വചനവ്യാഖ്യാനം സഭാ മക്കളെ വിശ്വാസത്തില്‍ ആഴപ്പെടുത്താനും ഉറപ്പിക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിന്റെ പക്വതയിലേക്ക് ആനയിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു വഴിവിളക്കാണ്. വൈദികര്‍ക്കും സുവിശേഷപ്രഘോഷകര്‍ക്കും സഹായകമാണ് ഈ കൃതി. 

Author: ഡോ. ഫ്രാന്‍സിസ് പിട്ടാപ്പിള്ളില്‍

സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും സഭാപഠനങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വചനവ്യാഖ്യാനം സഭാ...

Rs 180.00

+
-

Info

Isbn: on processing

Pages: 208

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active