അഭിഷേകത്തിലും അപരാധത്തിലും ഞാന്‍ ദാവീദ്

അഭിഷേകത്തിലും അപരാധത്തിലും ഞാന്‍ ദാവീദ്

ബലഹീനനായി കാണപ്പെടുന്നവനെ കരുത്തുറ്റവനാക്കി മാറ്റുന്ന അഭിഷേകത്തിന്‍റെ ഏടുകളാണിത്. ഗതിഭ്രംശം വന്ന അഭിഷേകപാടുകളെ പെരുമ്പറകൊട്ടി ആഘോഷിക്കുകയും വീഴ്ചകളെ പര്‍വ്വതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ചവന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഞാന്‍ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണിവിടെ.

Author: ഡോ. രാജു ചക്കനാട്ട് SDB

ഇത് പോരാളിയുടെ കഥയാണ്, പോരാട്ടത്തിന്‍റെയും. ഇതൊരു സൗഹൃദത്തിന്‍റെ കഥയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും. ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ...

Rs 130.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-92999-02-4

Pages: 120

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active