ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നു

ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നു

ബന്ധങ്ങള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കുറിപ്പടി ലക്ഷ്യബോധവും സുതാര്യമായ ബന്ധങ്ങളുമാണ്. നമ്മെത്തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുവാന്‍ നാമിനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കാനുതകുന്ന സംഗതികള്‍ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കൃതിയില്‍.

Author: സി. ആനി മരിയ

ബന്ധങ്ങള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ്. മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കുറിപ്പടി ലക്ഷ്യബോധവും സുതാര്യമായ ബന്...

Rs 150.00

+
-

Info

Isbn: 978 - 81- 89458-74-4

Pages: 246

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active