ഹൃദയം കൊണ്ട് കേള്‍ക്കാം

ഹൃദയം കൊണ്ട് കേള്‍ക്കാം

കൗണ്‍സിലിംഗില്‍ പ്രധാനം കേള്‍വിയാണ്. സാന്ത്വനചികിത്സകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവപരിചയത്തില്‍നിന്ന് റോബിന്‍ ഡാനിയല്‍സ് ലളിതമായി പക്ഷേ കണിശമായി കേള്‍വി എന്ന കലയെ വിവരിക്കുന്നു. സാന്ത്വനശുശ്രൂഷയില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സഹായകമാകും ഈ കൃതി. 

Author: റോബിന്‍ ഡാനിയല്‍സ്

കൗണ്‍സിലിംഗില്‍ പ്രധാനം കേള്‍വിയാണ്. സാന്ത്വനചികിത്സകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭ...

Rs 200.00

+
-

Info

Isbn: 978 - 81- 945511-7-1

Pages: 187

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active