നാമും നമ്മുടെ കുട്ടികളും

നാമും നമ്മുടെ കുട്ടികളും

ബാല്യദശയിലും കൗമാരപ്രായത്തിലും ഫലപ്രദമായ ജീവിതത്തിനും അടിത്തറ പാകുവാന്‍ കുട്ടികളുടെ മാനസികവും കായികവും സര്‍ഗ്ഗാത്മകവുമായ കഴിവുകളും വിഷമതകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിത്തീരുവാന്‍ പര്യാപ്തമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ചില ആശയങ്ങളുടെ പ്രകാശനം.

Author: ഫിലിപ്പ് കുന്നത്ത്

ബാല്യദശയിലും കൗമാരപ്രായത്തിലും ഫലപ്രദമായ ജീവിതത്തിനും അടിത്തറ പാകുവാന്‍ കുട്ടികളുടെ മാനസികവും കായികവും സര്‍ഗ്...

Rs 90.00

+
-

Info

Isbn: 978 - 81- 944047-5-0

Pages: 88

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active