ദാമ്പത്യമനശ്ശാസ്ത്രം

ദാമ്പത്യമനശ്ശാസ്ത്രം

ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും സംഭാവനകള്‍ ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. 

Author: ജി. മേനാച്ചേരി

ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും സംഭാവനകള്‍ ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താ...

Rs 150.00

+
-

Info

Isbn: 81-89458-08-6

Pages: 240

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active