വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍

വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍

വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാനും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ഉപകരിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം. 

Author: ഫാ. തോമസ് തോപ്പില്‍ കപ്പൂച്ചിന്‍ OFM Cap.

വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാനും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ഉപക...

Rs 150.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89458-72-0

Pages: 204

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active