സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും

സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും

ദാമ്പത്യം യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല, വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതിന് ദമ്പതികളെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. 

Author: ഫാ. ജോസഫ് പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍

ദാമ്പത്യം യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല, വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതിന് ദമ്പതികളെ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. 

Rs 160.00

+
-

Info

Isbn: 978-93-83341-81-8

Pages: 190

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active