പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക്

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക്

പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍, വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍, സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വിവരിക്കുന്ന കൃതി. 

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍, വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍, സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്തു...

Rs 120.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89455-85-0

Pages: 140

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active