എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ

എനിക്കും നിനക്കും മധ്യേ

കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കുള്ള ചില നേരെഴുത്തുകള്‍. അനുഭവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വാര്‍പ്പുമാതൃകകളില്‍നിന്ന് കുതറിയോടുന്ന ഒരു കൃതി. 

Author: വിനായക് നിര്‍മ്മല്‍

കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കുള്ള ചില നേരെഴുത്തുകള്‍. അനുഭവങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില...

Rs 100.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89458-89-8

Pages: 110

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active