ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രക്ഷാകര്‍ത്തൃത്വം

ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രക്ഷാകര്‍ത്തൃത്വം

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളര്‍ച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എപ്രകാരം നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഈ കൃതി പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളര്‍ച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ...

Rs 100.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89458-60-7

Pages: 120

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active