നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയാമോ?

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അറിയാമോ?

മാതാപിതാക്കള്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍, അധ്യാപകര്‍ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ജീവിതശൈലിയും ഒരു വഴികാട്ടിയും. വിവിധ ധ്യാനരീതികളും തെറാപ്പികളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം. 

 

Author: സി. അക്വീന ഇമ്പാലില്‍ & ഗാഥ ബി.

മാതാപിതാക്കള്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍, അധ്യാപകര്‍ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ജീവിതശൈലിയും ഒരു വഴികാട്ടിയും. വിവിധ ധ്യാനരീതിക...

Rs 130.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-89458-70-6

Pages: 189

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active