കുടുംബം അകവും പുറവും

കുടുംബം അകവും പുറവും

നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്നതും എന്നാല്‍ പ്രായോഗികമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിലൂടെ ആഴമേറിയ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. 

 

Author: ബേബി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോണിക്കുഴി

നിസ്സാരമെന്നു തോന്നുന്നതും എന്നാല്‍ പ്രായോഗികമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം....

Rs 140.00

+
-

Info

Isbn: 978-81-942127-6-8

Pages: 142

Format: Print

Publisher: Jeevan Books

Status: Active